дома home avtomobili kola koli половни avtomobil kola koli тестови avtomobil kola koli новости avtomobil kola koli магазин avtomobil kola koli совети avtomobil kola koli видеа avtomobil kola koli фотографии avtomobil kola koli мотоспорт avtomobil kola koli форум avtomobil kola koli
  ПРОНАЈДИ НОВ АВТОМОБИЛ         НАЈНОВИ МОДЕЛИ         НАЈПОПУЛАРНИ        ТЕСТ        ПРЕМИЕРА        ВОЗЕВМЕ        СПОРЕДБИ        САЕМИ        ИДНИ МОДЕЛИ
Насловна > Нови автомобили > Toyota > Toyota Yaris > Краток опис за моделот
Toyota Yaris Toyota Yaris
Spodeli
Опис на моделот
НОВОСТИ
ТЕСТ
КРАТОК ОПИС
 
Нов Автомобил / Инфо
ЦЕНИ И ОПРЕМА
ОПРЕМА (*.pdf)
 
Мултимедиjа
ФОТОГРАФИИ
ВИДЕО
 
Половен автомобил
ПОЛОВНИ
 
Ваше мислење
КОМЕНТАРИ

Информации за автомобилот
од 11690
веќе од 194 € месечно
преку NLB Лизинг, на 6 години
 
Детална табела со цени
ВКУПНА
ОЦЕНКА
4.9
Изглед
3
Перформанси
4
Возна динамика
4
Зад управувачот
5.3
Удобност
3.5
Простор и практичност
4
Квалитет и доверливост
5
Цена/Опрема
6
Трошоци за користење
8.3
Безбедност и сигурност
6
 
Спореди со оценки на друг автомобил

Најснаодлив во град

Со поагресивен, помодерен дизајн и поспортски карактеристики, но и помалку варијабилна и функционална внатрешност, новиот Yaris ќе се обиде да влезе под кожа пред се на помладата генерација...


Моторизацијата е солидна, сочинета од два бензинци и еден дизел. Бензинците, карактеристично бараат повисоки, но се доволно еластични и при пониски вртежи, додека дизелот е еден од најбрзите во класата. Доколку се вози и надвор од град, препорака се посилните мотори, односно 1.33 бензинецот и 1.4 дизелот, додека најмалиот мотор со три цилиндари најдобро се снаоѓа од семафор до семафор и при пониски брзини.

Во однос на подвозјето, новиот Yaris е изненадувачки потврд во однос на претходната генерација. Не е неудобен, но не е ниту мек... Секако, возните својства се подобрени, но не треба да се очекува динамика како кај Mazda 2 или Ford Fiesta. Затоа пак Јапонецот е повторно најдобар за тесните градски улички – управувањето и педалите се лесни, менувачите прецизни, а кругот на свртување и димензиите најмали во класата. Рафинираноста е солидна и сите мотори се добро придушени и работат скоро без вибрации. Добра е и звучната изолација при повисоки брзини, нормално во рамките на класата.

Внатре, подобрена е ергономијата – седењето е малку пониско, а сите команди се големи, читливи и секогаш на дофат на раката. За разлика од некои конкуренти, во комфорот во Yaris ќе може да уживаат сите патници – јапонскиот мини е напростран во класата... Назад, подот е дури и рамен, како би му било удобно на патникот во средината, а багажникот, и покрај најмалите димензии, е меѓу најголемите во класата (286 литри). Чиста петка? Уште да беше варијабилен (задната клупа не се лизга) или да имаше толку отвори за ситници како претходникот, дефинитивно.

„Најинтелигентен“ модел во класата... Така Toyota ни го претстави новиот Yaris, благодарение на достапниот мултимедијален Touch&Go уред, кој во поскапите верзии доаѓа со апликации како кај smart телефоните, меѓу кои и апликација за Facebook. Основниот модел, не е опремен со овој систем, но и натаму нуди прилично богата опрема, која вклучува централна брава со далечинско, електрични стакла напред, електрични ретровизори со греење, радио со CD+MP3 и AUX+USB приклучок со 6 звучници и команди на волан, серво управувач подесив по висина и длабочина, задна делива клупа 60:40 и висинско подесување на возачкото седиште...

Со стартна цена од 10.990 за моделот кој го имавме на тест, со бензинецот со 69 КС, Yaris е еден од најскапите модели во класата. Повисоката цена делумно ја оправдува високата гаранција од 5 години или 160.000 километри, која е највисока на пазарот, како и докажаната доверливост на Toyota. Јапонците ветуваат и подобрен квалитет во новата генерација, што е видливо во внатрешноста, каде се употребени поквалитетни материјали.

Згора на тоа, основниот бензинец е најштедлив мотор во класата. Toyota ветува просек од 4,8 литри на 100 km, но реално, изнесува 5,2 литри, што за бензинец е во најмала рака извонреден резултат. И поголемиот бензинец е исклучително штедлив (реално просек под 6 литри) и дизелот, кој се задоволува со под 5 литри во просек.

Yaris е одличен и кога е во прашање безбедноста, со освоени чисти 5 ѕвездички по новите тестирања на EuroNCAP и стандардна опрема која вклучува 4 воздушни перничиња, ABS+EBD+BAS и Isofix.

Yaris не е веќе „моноволуменот“ во класата, туку на еден начин се претопува во толпата на автомобили од ниската класа. И натаму нуди најпространа внатрешност и најмали димензии исклучително е подвижен и снаодлив во град и е евтин за возење и одржување.

 

НИВОА НА ОПРЕМА

 

1-во ниво | TERRA

 •  ABS+EBD+BA системи за ппмпщ при сппираое
 •  Електришен сервп прпгресивен вплан (EPS)
 •  Брищаш на заднп стаклп 
 •  Климатик - клима уред
 •  Виспкп мпнтиранп третп стпп светлп, LED 
 •  Ппленпв филтер
 •  Трепкаши вп странишните пгледала 
 •  Мулти-инфпрмациски дисплеј вп инструмент таблата
 •  Внатрещен ретрпвизпр 
 •  Аудип система сп 6 звушници и CD плеер
 •  Предни електришнп кпнтрплирани стакла 
 •  Управуваое на аудип-системпт и телефпнпт преку кпманди на вплан
 •  Автпматска кпнтрпла на преднптп стаклп кај впзашпт 
 •  Bluetooth безжишнп ппврзуваое на мпбилен телефпн сп Handsfree функција
 •  Електришнп регулирани странишни пгледала вп црнп куќищте 
 •  USB приклушпк
 •  Дневни светла - вклушуваое и исклушуваое при стартуваое на впзилптп 
 •  Гуми 175/65R15 сп карактеристишен дизајн на раткапните
 •  Халпгени предни фарпви 
 •  Резервна гума сп намалена димензија
 •  Предни светла сп функција "Испрати ме дп дпма" 
 •  Куќищта на странишни пгледала вп бпја на карпсерија
 •  Предупредуваое за забравени вклушени светлини 
 •  Грееое на надвпрещни ретрпвизпри
 •  Преден браник вп бпја на карпсерија 
 •  Тпнирани задни странишни стакла
 •  Рашки за птвпраое на вратите вп бпја на карпсерија 
 •  Прилагпдуваое на задни пптпираши за глава
 •  3-крак вплан пблпжен сп кпжа 
 •  Заден наслпн за грб деллив 60:40
 •  ISOFIX ппдгптпвка за прицврстуваое на детски седищта
 •  Заден браник вп бпја на карпсерија
 •  Телескппски вплан, регулран пп висина и длабпшина
 •  Црна централна кпнзпла
 •  Светлп вп кабина напред
 •  Предни и задни држаши за шащки
 •  12V приклушпк напред
 •  Практишни чебпви вп предните врати
 •  Рашнп регулираое пп виспшина на седищтетп на впзашпт
 •  Пптпираши за глава напред сп систем за ампртизираое на силата при удар пдзади
 •  Централнп заклушуваое сп далешинска кпманда
 •  Импбилајзер

 

 

2-ро ниво | LUNA
Содржи се што има TERRA, плус:

 • Пневматици 175/65R15 сп тркала пд лесна легура
 • Фарпви за магла сп хрпмирани елементи
 • Прпектирашки халпгени фарoви 
 • Разлишен дезен на интериер
 • Двoзoнски автпматски клима уред 
 • Ветрпбранскп стаклп дппплнителна звучна изплирана. (само кај 1.5 Hybrid)
 • Двпзпнски автпматски клима уред (само кај 1.5 Hybrid)
 • Прпектирачки халпгени фарпви (само кај 1.5 Hybrid)
 • Трпкрак пплиуретан вплан (само кај 1.5 Hybrid)
ПРЕДНОСТИ
• Исклучително пространа внатрешност
• Компактни надворешни димензии и мал круг на свртување
• Ниска потрошувачка од сите мотори
• Одлична ергономија
• Лесно управување, извонреден менувач
• Подобрен квалитет на материјалите во внатрешноста
• Богата опрема
НЕДОСТАТОЦИ
• Потврдо подесена суспензија
• Послаба функционалност во однос на претходникот
• Основниот бензинец е летаргичен при повисоки брзини
• Недоволно прецизно и директно управување
• Висока цена


Спореди со предности и недостатоци на друг модел.


 

Учествувајте во изборот на автомобил на годината

ДАЛИ ВИ СЕ ДОПАДНА ?

Досега гласале посетители.
Споделете го вашето мислење или видете што другите мислат за Toyota Yaris  

ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА
Напишан од ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА  пред  околу 65 месеци
ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА
Напишан од ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА  пред  околу 65 месеци
ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА
Напишан од ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА  пред  околу 65 месеци
ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА
Напишан од ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА  пред  околу 65 месеци
ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА
Напишан од ЈАПОНСКО И ШВЕДСКО СЕ ДРУГО Е ГОЛА ВОДА  пред  околу 65 месеци
   
КОМЕНТАРИ - СТРАНА  1 од 7
 

Вашето име


КоментарНашата редакција остро се противи на верски, расистички и национални коментари. Сите непристојни коментари ќе бидат отстранети.


 
Најпопуларни во класата
 
Suzuki Baleno
 
Suzuki Baleno
11490 - 16900
Volkswagen Polo
 
Volkswagen Polo
15435 - 20497
Škoda Rapid Spaceback
 
Škoda Rapid Spaceback
12020 - 16700
 
Најпопуларни автомобили
 
 
Мали хечбек модели
 
Citroën C39890 €
Dacia Sandero9550 €
Dacia Sandero Stepway10450 €
Fiat Punto11350 €
Ford Fiesta - 201814000 €
KIA Rio10990 €
Lada Kalina7700 €
Mazda 211480 €
Nissan Micra11500 €
Opel Corsa10435 €
Peugeot 20812639 €
Renault Clio12190 €
Seat Ibiza - 201815370 €
Škoda Fabia9940 €
Škoda Rapid Spaceback12020 €
Suzuki Baleno11490 €
Suzuki Ignis10950 €
Suzuki Swift11290 €
Volkswagen Polo15435 €
 
Може да ве интересираат и следните класи на автомобили
 
МИНИ АВТОМОБИЛИ       НИСКА КЛАСА       ПРЕМИУМ - МАЛИ       НИСКА КЛАСА СЕДАНИ       
 

Одберете друг автомобил
     

Toyota

www.toyota.com.mk

Импортер за Македонија
Тојота Авто Центар

Тел: 02 / 3088 - 800

Адр: ул. Скупи бб

Работно време:  08:00 - 18:00 (сервис до 16:00)
сабота:  10:00 - 14:00


Матични фотографии за моделот


 
Заради поголема доверливост при барање на Тест возење, ве молиме пополнете ги следните полиња:
   
Име и презиме  
Возраст

 
Град  
Контакт телефон  
Моментално возам

 
 
 


Други Toyota модели
Auris Aygo
Camry - 2019 C-HR
C-HR - Hybrid Corolla Hatchback - 2019
Corolla Hatchback Hybrid - 2019 Corolla Sedan - 2019
Corolla Sedan Hybrid - 2019 Corolla Touring Hybrid- 2019
Corolla Touring Sports - 2019 Hilux - 2016
Land Cruiser - 2018 Prius Hybrid
Proace RAV4 - 2019
RAV4 Hybrid - 2019 Yaris
Yaris Hybrid

Одберете друг автомобил
 
 

koli.com.mk на Facebook