дома home avtomobili kola koli половни avtomobil kola koli тестови avtomobil kola koli новости avtomobil kola koli магазин avtomobil kola koli совети avtomobil kola koli видеа avtomobil kola koli фотографии avtomobil kola koli мотоспорт avtomobil kola koli форум avtomobil kola koli
  ПРОНАЈДИ НОВ АВТОМОБИЛ         НАЈНОВИ МОДЕЛИ         НАЈПОПУЛАРНИ        ТЕСТ        ПРЕМИЕРА        ВОЗЕВМЕ        СПОРЕДБИ        САЕМИ        ИДНИ МОДЕЛИ
Насловна > Нови автомобили > Toyota > Toyota Yaris Hybrid > Краток опис за моделот
Toyota Yaris Hybrid Toyota Yaris Hybrid
Spodeli
Опис на моделот
НОВОСТИ
ТЕСТ
КРАТОК ОПИС
 
Нов Автомобил / Инфо
ЦЕНИ И ОПРЕМА
ОПРЕМА (*.pdf)
 
Мултимедиjа
ФОТОГРАФИИ
ВИДЕО
 
Половен автомобил
ПОЛОВНИ
 
Ваше мислење
КОМЕНТАРИ

Информации за автомобилот
од 17290
веќе од 288 € месечно
преку NLB Лизинг, на 6 години
 
Детална табела со цени
ВКУПНА
ОЦЕНКА
0
Изглед
0
Перформанси
0
Возна динамика
0
Зад управувачот
0
Удобност
0
Простор и практичност
0
Квалитет и доверливост
0
Цена/Опрема
0
Трошоци за користење
0
Безбедност и сигурност
0
 
Спореди со оценки на друг автомобил

 

НИВОА НА ОПРЕМА

 

1-во ниво | TERRA

 •  ABS+EBD+BA системи за ппмпщ при сппираое
 •  Електришен сервп прпгресивен вплан (EPS)
 •  Брищаш на заднп стаклп 
 •  Климатик - клима уред
 •  Виспкп мпнтиранп третп стпп светлп, LED 
 •  Ппленпв филтер
 •  Трепкаши вп странишните пгледала 
 •  Мулти-инфпрмациски дисплеј вп инструмент таблата
 •  Внатрещен ретрпвизпр 
 •  Аудип система сп 6 звушници и CD плеер
 •  Предни електришнп кпнтрплирани стакла 
 •  Управуваое на аудип-системпт и телефпнпт преку кпманди на вплан
 •  Автпматска кпнтрпла на преднптп стаклп кај впзашпт 
 •  Bluetooth безжишнп ппврзуваое на мпбилен телефпн сп Handsfree функција
 •  Електришнп регулирани странишни пгледала вп црнп куќищте 
 •  USB приклушпк
 •  Дневни светла - вклушуваое и исклушуваое при стартуваое на впзилптп 
 •  Гуми 175/65R15 сп карактеристишен дизајн на раткапните
 •  Халпгени предни фарпви 
 •  Резервна гума сп намалена димензија
 •  Предни светла сп функција "Испрати ме дп дпма" 
 •  Куќищта на странишни пгледала вп бпја на карпсерија
 •  Предупредуваое за забравени вклушени светлини 
 •  Грееое на надвпрещни ретрпвизпри
 •  Преден браник вп бпја на карпсерија 
 •  Тпнирани задни странишни стакла
 •  Рашки за птвпраое на вратите вп бпја на карпсерија 
 •  Прилагпдуваое на задни пптпираши за глава
 •  3-крак вплан пблпжен сп кпжа 
 •  Заден наслпн за грб деллив 60:40
 •  ISOFIX ппдгптпвка за прицврстуваое на детски седищта
 •  Заден браник вп бпја на карпсерија
 •  Телескппски вплан, регулран пп висина и длабпшина
 •  Црна централна кпнзпла
 •  Светлп вп кабина напред
 •  Предни и задни држаши за шащки
 •  12V приклушпк напред
 •  Практишни чебпви вп предните врати
 •  Рашнп регулираое пп виспшина на седищтетп на впзашпт
 •  Пптпираши за глава напред сп систем за ампртизираое на силата при удар пдзади
 •  Централнп заклушуваое сп далешинска кпманда
 •  Импбилајзер

 

 

2-ро ниво | LUNA
Содржи се што има TERRA, плус:

 • Пневматици 175/65R15 сп тркала пд лесна легура
 • Фарпви за магла сп хрпмирани елементи
 • Прпектирашки халпгени фарoви 
 • Разлишен дезен на интериер
 • Двoзoнски автпматски клима уред 
 • Ветрпбранскп стаклп дппплнителна звучна изплирана. (само кај 1.5 Hybrid)
 • Двпзпнски автпматски клима уред (само кај 1.5 Hybrid)
 • Прпектирачки халпгени фарпви (само кај 1.5 Hybrid)
 • Трпкрак пплиуретан вплан (само кај 1.5 Hybrid)
ПРЕДНОСТИ
НЕДОСТАТОЦИ


Спореди со предности и недостатоци на друг модел.


 

Учествувајте во изборот на автомобил на годината

ДАЛИ ВИ СЕ ДОПАДНА ?

Досега гласале посетители.
Споделете го вашето мислење или видете што другите мислат за Toyota Yaris Hybrid  

   
КОМЕНТАРИ - СТРАНА  1 од 1
 

Вашето име


КоментарНашата редакција остро се противи на верски, расистички и национални коментари. Сите непристојни коментари ќе бидат отстранети.


 
Најпопуларни во класата
 
Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 2019
 
Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 2019
20990 - 32490
Toyota RAV4 Hybrid - 2019
 
Toyota RAV4 Hybrid - 2019
31990 - 46990
Toyota Yaris Hybrid
 
Toyota Yaris Hybrid
17290 - 17290
 
Најпопуларни автомобили
 
 
Хибриди
 
Hyundai Ioniq23900 €
Mitsubishi Outlander PHEV42980 €
Toyota Corolla Hatchback Hybrid - 201920990 €
Toyota Corolla Sedan Hybrid - 201920990 €
Toyota Prius Hybrid26990 €
Toyota RAV4 Hybrid - 201931990 €
 
Може да ве интересираат и следните класи на автомобили
 
ХИБРИДИ       ПРЕМИУМ - ХИБРИДИ       
 

Одберете друг автомобил
     

Toyota

www.toyota.com.mk

Импортер за Македонија
Тојота Авто Центар

Тел: 02 / 3088 - 800

Адр: ул. Скупи бб

Работно време:  08:00 - 18:00 (сервис до 16:00)
сабота:  10:00 - 14:00


Матични фотографии за моделот


 
Заради поголема доверливост при барање на Тест возење, ве молиме пополнете ги следните полиња:
   
Име и презиме  
Возраст

 
Град  
Контакт телефон  
Моментално возам

 
 
 


Други Toyota модели
Auris Aygo
Camry - 2019 C-HR
C-HR - Hybrid Corolla Hatchback - 2019
Corolla Hatchback Hybrid - 2019 Corolla Sedan - 2019
Corolla Sedan Hybrid - 2019 Corolla Touring Hybrid- 2019
Corolla Touring Sports - 2019 Hilux - 2016
Land Cruiser - 2018 Prius Hybrid
Proace RAV4 - 2019
RAV4 Hybrid - 2019 Yaris
Yaris Hybrid

Одберете друг автомобил
 
 

koli.com.mk на Facebook